میوه تابستونی دلچسب

كلبرك و محرم امسال

    همدم كوجولوي من بارسال اين موقع يك سال و دو ماهت  بود و وقتي با هم ميرفتيم  هيات همش بايد مواظبت بودم و تو هم همش شيطوني مي كردي و اروم و قرار نداشتي ولي امسال مثل يه خانوم همه جا با من همراه بودي و مي نشستي بيش من و براي خودت بازي ميكردي فقط موقع شام كه ميشد ابروي ما مي بردياااااااااااا يه سره بشت سر هم ميكقتي ماماني بلو بلو بلو بلو     اهان راستي عاشق بعبعي ها شده بودي توي اين جند روز جند بار با هم رفتيم بعبعي ها رو ديديم   تا صداي دسته عزاداري ميمومد ميكفتي ماماني صداي زنجير مياد اقاها به بشتشون زنجير ميزنن بريم ببينيم  قربونتتتتتتتت برن من         ...
14 آبان 1393
1